Erasmus+ 2019

Metódy digitálnej a výtvarnej  propagácie výrobkov

Methods of digital and art products promotion (prezentácia)

Naša firma mala názov Correntes Criativas. Zaoberá sa grafickým dizajnom a web dizajnom. Naša prvá úloha spočívala v úprave fotografií áut, tak aby bolo možné použiť výslednú verziu fotografií ako propagačný materiál pre firmu Carro à Medida. Ako druhé zadanie sme mali spracovať postavy do kreslenej rozprávky. Najskôr sme návrhy spracovávali ručne v našich skicároch a následne sme sa presunuli do digitálnej verzie, ktorú sme spracovávali v programe adobe illustrator. 

Publicidade é Connosco (Working diary)

Pracovný denník

Stážový program Erasmus +

Miesto: Braga, Portugalsko

Názov projektu: Metódy propagácie digitálnych a umeleckých výrobkov

Názov spoločnosti: Publicidade é Connosco

Meno študenta: Andrea Selecká, Kristína Tučeková, Danka Lalíková

3. týždeň (2. november – 6. november 2019)

Úlohy: Nové zadanie. A dokončenie našej práce žiadny Kin Royal.

Deň 1: V pondelok sme urobili niektoré zmeny v našej práci na logu pre spoločnosť Kin Royal. Pokúsili sme sa zmeniť farby a písma.

Deň 2: Mali sme trochu voľný deň. V Coreli sme skúšali nové veci. A naučili sa viac o tomto programe.

Deň 3: Náš šéf k nám prišiel s novým zadaním. Našou úlohou je zmeniť vonkajší vzhľad spoločnosti, pre ktorú pracujeme. Chce, aby sme zmenili hlavne polepi a reklamu na predné okná firmy.

Deň 4: Zmerali sme okná a diskutovali sme o tom aké motívy použiť a na čo sa hlavne zamerať či už na farby alebo na logo firmy.

Deň 5: Mali sme skupinovú debatu a zdieľali sme svoje nápady. Dokonca som urobil nejaké náčrtky. Potom sme diskutovali o našich náčrtkoch so šéfom.

Working Diary

Erasmus+ Internship Program

Place: Braga, Portugal

Project Title :Methods of Digital and Art Products Promotion

Company’s Name: Publicidade é Connosco

Student’s name: Andrea Selecká, Kristína Tučeková, Danka Lalíková 

 

3.Week (2. November-6. November 2019)

Tasks: New assignment. And finalizing our work no Kin Royal.  

Day 1: On Monday we did some changes in our work on logo for Kin Royal. We tried to change colors and fonts. 

Day 2: We Had kinda free day. We were trying new things in Corel. And learning more about that program.

Day 3: Our boss came to us with new assignment. We need to redo outside look of the company that we are working for. He wants us to change a front window designs.

Day 4: We took a measurements of the windows, and discussed what and hoe to do the designs. 

Day 5:We had a group brainstorming and share our ideas as a group. Even made some sketches. Then we discussed our sketches with boss.

Agile Methods (Working diary)

Pracovný denník

Stážový program Erasmus +

Miesto: Braga, Portugalsko

Názov projektu: Metódy propagácie digitálnych a umeleckých výrobkov

Názov spoločnosti: Agile Methods

Meno študenta: Veronika Môcová, Veronika Kamenská, Viktória Spišiaková

3.Týždeň (2. decembra – 6. decembra 2019)

Úloha: Umelecký dizajn steny pre budovu spoločnosti

Deň 1: Pokračovali sme na našom zadaní z minulého týždňa.

Deň 2: Opäť sme sa vrátil k našim dizajnom na stenu a trochu sa ešte s nimi pohrali.

Deň 3: S niekoľkými posledními úpravami sme dokončili náš návrh na stenu a odovzdali ho nášmu šéfovi.

Deň 4: Rozhodli sme sa urobiť ešte viacej farebných variánt nášho dizajnu nášho dizajnu. Po dohodnutí sa s naším šéfom.

Deň 5: Pokračovali sme v práci na našich alternatívnych dizajnoch.

 

Working Diary 

Erasmus+ Internship Program

Place: Braga, Portugal

Project Title :Methods of Digital and Art Products Promotion

Company’s Name: Agile Methods

Student’s name: Veronika Môcová, Veronika Kamenská, Viktória Spišiaková

2.Week (2nd December – 6th December 2019)

Task: Wall art design for a wall on the company's building

Day 1: We continued working on our task from last week.

Day 2: Again, we worked on our wall art design.

Day 3: With some finishing touches we completed our wall art design and gave it to our
boss.

Day 4: We decided to make some more variants of our design.

Day 5: Continued workin on our alternative designs.

Groupo Erre – Design Station (Working diary)

Pracovný denník

Stážový program Erasmus +
Miesto: Braga, Portugalsko

Názov projektu: Metódy propagácie digitálnych a umeleckých výrobkov

Názov spoločnosti: Groupo Erre – Design Station

Mená študentov: Alexander Zigo, Karin Machavová

3. týždeň (2. december – 6. december 2019)

úloha:
Navrhnúť nálepky na stenu pre pilates štúdio, fyzioterapeutické štúdio a intenzívnu tréningovú telocvičňu.


Deň 1:
Navrhovali sme siluety ľudí, ktorí robia pilates, a umiestnili ich do rôznych skladieb.


Deň 2:
Experimentovali sme s typmi písma, potom sme vytvorili textúru s činkami.

Deň 3:
Siluety vymieňame na základe spätnej väzby od nášho nadriadeného. Zahrnuli sme cvičenie dieťaťa, zmenili sme niekoľko možností písma.


Deň 4:
Úlohu týkajúcu sa nálepiek na pilates sme dokončili.
Deň 5:
Začali sme pracovať na nových variantoch pre intenzívne školenie.


Techniky / programy:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Working diary

Erasmus+ Internship Program

Place: Braga, Portugal

Name of the project :Methods of Digital and Art Products Promotion

Company name: Groupo Erre – Design Station

Student names: Alexander Zigo, Karin Machavová

3 week ( 2. December- 6. December 2019)

Task: 

Design wall stickers for a pilates studio, physiotherapy studio and intensive trainings gym.

 

Day 1:

We were outlining silhouettes of people doing pilates and placing them in different compositions.

 

Day 2:

We were experimenting with fonts for the designs, then we made a texture with dumbells.

 

Day 3: 

We remade the silhouettes based on the feedback from our superior. We included a child exercising, we changed some font choices.

 

Day 4:

We finished our task for pilates wall stickers. 


Day 5:

We started working on new variants for intensive training. 

 

Techniques/Programs:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Correntes Criativas (Working diary)

Pracovný denník

Erasmus+ Intership program

Miesto: Braga, Portugal

Názov projektu: Methods of digital and art products promotion

Názov firmy: Correntes Criativas

Mená študentov: Aneta Debnárová, Nikola Oslancová, Radoslava Brandtová

3.týždeň ( 2.december – 6.december 2019)

Úloha:

Vytváranie digitálnych charakterov, nakreslených v našich skicároch.

Deň 1:

Skicovali sme pozadia pre naše postavičky.

Deň 2:

Inštalovali sme adobe illustrator do našich notebookov a začali sme pracovať na digitálnej verzii.

Deň 3:

Pokračovali sme na digitálnej verzii charakterov.

Deň 4:

Pokračovali sme na digitálnej verzii charakterov.

Deň 5:

Prekvapili sme nášho šéfa so sladkosťami a vysvetlili sme mu, čo je deň svätého Mikuláša. Potom sme pokračovali na digitálnej verzii charakterov.

Working diary

Erasmus+ Intership program

Place: Braga, Portugal

Name of the project: Methods of digital and art products promotion

Company name: Correntes Criativas

Students names: Aneta Debnárová, Nikola Oslancová, Radoslava Brandtová

 

3 week ( 2.december – 6.december 2019)

Task:

Making digital versions of characters, designed in our sketchbooks.

Day 1:

We were skatching backrounds for our characters.

Day 2:

We instaled adobe illustrator to our notebooks and started working on the digital versions.

Day 3:

We continued working on our digital characters.

Day 4:

We continued working on our digital characters.

Day 5:

We suprised our boss with sweets and we explain to him what is Saint Nicolaus day. Then we continued working on our digital characters.

CARTÕES E SOLUÇÕES (Working diary)

Týždeň 1

19.11.

Prvý deň v našej firme sme sa zoznamovali s prostredím. Ukázali nám ako vyzerajú ich karty a čo by sa malo nachádzať na kartách. Potom sme dostali za úlohu navrhnúť a návrhy zhotoviť v programoch. Dostali sme tri témy. Prvá téma bola mäsiarstvo, druhá téma čerpacia stanica a tretia téma lekáreň. Spolu sme začali diskutovať o návrhoch na karty.

20.11.

(Bea) Začala som navrhovať prvé návrhy do skicára.

S Laurou sme sa zhodli na návrhu v ľavo.

(Laura) Tento návrh som postupne začala prerábať v photoshope. Zároveň som Beu naučila pracovať v tomto programe.

21.11

(Laura) Dnes som dokončila obe strany karty na mäsiarstvo.

22.11.

(Bea) Dnes som navrhla daľšie dva návrhy na tému ‘Čerpacia stanica’

(Laura) Ja som dnes navrhla karty na tému lekáreň.

Týždeň 2

25.11. (Laura) Dnes pokračovala v návrhoch na lekáreň.

(Bea) Začala som pracovať na svojom návrhu vo photoshope.

26.11. (Bea) Pokračovala som vo svojom návrhu vo photoshope.

(Laura) Diskutovala som s hlavným dizajnérom kariet našej firmy a dizajne karty na lekáreň.

27.11. (Bea) Začala som vyfarbovať auto na kartu čerpacej stanice.

(Laura) Pomáhala som Bei so zdokonaľovaním sa vo photoshope pri jej návrhu.

28.11. (Bea) Dokončila som vo photoshope auto.

(Laura) Dokončila som návrhy na lekáreň.

29.11. (Laura) S Tiágom som diskutovala o základných pravidlách kariet.

(Bea) Pokračovala som v mojej karte na čerpaciu stanicu na pozadí.

Týžden 3

2.12. 2019

(Bea) Pokračovala som na mojej karte na čerpaciu stanicu. (Laura) Pomáhala som Tiágovi leštiť karty.

(Bea) I continued on my gas station card again. (Laura) I helped Tiago clean the card.

3.12. 2019

(Bea) Dnes som dokončila svoju kartu na čerpaciu stanicu.  (Laura) Kontrolovala som karty a potom ich odoslala Tiágovi.

(Bea) Today I finished my gas station card. (Laura) I was checking the card if there is everything okay and then I sent it to Tiago.

4.12. 2019

(Bea) (Laura) Dostali sme za úlohu poskladať reklamné letáky do obálok. Toto sme skladali celý deň.

(Bea) (Laura) Task for today was to put together posters in envelope. This is what we did for all day.

5.12. 2019

(Bea) (Laura) Obálky ktoré sme včera poskladali sme dnes lepili a pripravovali na odoslanie.

(Bea) (Laura) The envelopes we put together yesterday we glued and prepared them to send.

6.12. 2019

(Bea) (Laura) Tiágo nám dal za úlohu vytvoriť obálku,vizitku a papier do obálky pre Cartoes Virtual.

(Bea) (Laura) Tiago gave us task to design an envelope, visit card and paper for Cartoes Virtual company.