O škole

História

Škola svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných stredoškolských zamestnancov pre oblasť mediálneho trhu – grafikov, výtvarníkov, tvorcov krátkych animovaných filmov. Kontinuálne nadviazala na činnosť Súkromnej strednej priemyselnej školy odevnej, ktorá bola založená v roku 1993 ako jedna z prvých súkromných škôl na Slovensku. Keďže jej činnosť bola zameraná na odevný dizajn, prvotný záujem otento odbor postupne opadal, čo bolo spôsobené zmenou infraštruktúry priemyslu na Slovensku a rastúcou konkurenciou okolitých škôl s týmto odborom, bolo nevyhnutné využiť potenciál, ktorý napomohol budovaniu atraktívnejších a na trhu žiadaných odborov s umeleckým zameraním, a tak sa škola v roku 2004 pretransformovala na Súkromnú strednú umeleckú školu a do jej siete boli zaradené odbory propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo a a animovaná tvorba.

Štúdium na našej škole

Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu študentov v oblasti súkromného podnikania a pri výbere vysokoškolského štúdia zameraného na dizajn a umeleckú tvorivosť. Študenti môžu získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, vzdelanie s umeleckou úrovňou, znalosť cudzích jazykov, zručnosti pri ovládaní grafických PC programov, sebavedomie a popri tom veľa zábavy a kreativity. Naučia sa byť samostatní, pripravení na podnikateľské aktivity, vyskúšajú si kreatívnu tvorbu, dizajn, získajú grafické a výtvarné cítenie, môžu byť úspešný v marketingu, v reklame, médiách.

 

Charakteristika školy

Súkromná škola umeleckého priemyslu patrí kapacitne medzi menšie školy. Jej kapacita zodpovedá približne 165 žiakom. Škola v posledných rokoch zaznamenala nárast počtu žiakov, čo viedlo k sústavnému prebudovávaniu priestorov s maximálnou využiteľnosťou všetkých voľných kapacít. Vzhľadom k veľkosti školy a počtu žiakov je primeraný počet pedagogických zamestnancov. Štúdium sa realizuje v každom ročníku v jednej, alebo dvoch paralelných triedach.

Materiálno-technické zabezpečenie školy

V súčasnosti má škola k dispozícií 7 klasických učební s dataprojektormi, 2 multimediálne učebne umožňujúce kvalitnú prezentáciu širokého spektra informácií (audio, video, DVD, internet, atď.) vo vyučovacom procese, vybavené sú dataprojektorom a interaktívnou tabuľouPre vyučovanie informatiky, ale aj ostatných odborných predmetov využívame dve učebne informatiky a PC grafiky, z ktorých každá je vybavená počítačmi s pripojením na internet a školskú sieť. Ďalšie priestory ateliérov, grafickej dielne, kresliarne, fotoateliéru slúžia pre vykonávanie odborných činností, kde si žiaci skúšajú a overujú svoje zručnosti. V budove školy sa nachádza výdajná školská jedáleň, ktorá slúži k poskytnutiu stravovacieho servisu iakom.

 

Prečo si vybrať nás?

N
tradícia a bohaté skúsenosti v poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy v umeleckej oblasti
N
uplatnenie absolventov na trhu práce a ich príprava v pokračovaní vo VŠ štúdiu.
N
individuálny prístup podpora originalnej tvorby a kreativity v záujmových krúžkoch
N
vysoká odbornosť našich pedagogických zamestnancov
N
zvyšovanie úrovne vzdelávania a modernizácia vyučovacích metód
N
záujmové aktivity, súťaže, expozície, kultúrne podujatia, besedy a exkurzie

„Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujeme tak, aby absolvent školy získal vedomosti, profesionálne a personálne kompetencie zodpovedajúce aktuálnym požiadavkám trhu práce a bol schopný pokračovať v ďalšom vzdelávaní vo vyšších formách štúdia.“

Krátky film o našej škole

Pozrite si náš krátky film o našej škole a spoznajte našu školu lepšie!