Grafický dizajn

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 8604M grafický dizajn je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik v oblasti reklamy, grafického dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, firmách a inštitúciách. Študijný odbor je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálne orientovanie sa jednotlivca v spoločnosti, sa žiaci venujú rozvoju viacerých praktických zručností. Dokážu realizovať rôzne mediálne produkty a propagačné materiály od tvorby loga, všetkých druhov publikácii, tvorbu kompletného firemného dizajnu a reklamných kampaní od návrhu idey až po praktické zhotovenie hmotných produktov. Odborná príprava spočíva v osvojení vedomostí z oblasti grafických techník, tvorivej realizácie, navrhovania a vo využívaní znalostí písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky. Odbor sa zameriava na zvládnutie programového balíka Adobe – Abobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign slúžiaci pre komplexné grafické využitie. Úspešní absolventi nájdu svoje uplatnenie aj na vysokých školách umeleckého smeru.

Kde sa môžeš uplatniť?

ako odborne kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry

vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári

v reklamných agentúrach, ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách

}

Dĺžka a forma štúdia

4 roky/denná

i

Stupeň vzdelania

ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia

pokračovanie na VŠ

Čo sa môžeš naučiť?

 • navrhovať grafickú vizualizáciu a printové dokumenty
 • navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie s využitím najnovších počítačových technológií
 • pracovať s odbornou literatúrou
 • zásady grafickej tvorby
 • ovládať prácu s farbou pre tlač a pre web
 • rozoznať súčasné módne trendy ako aj domáce a svetové aktuálne dianie v oblasti reklamy a dizajnu
 • ovládať techniky a technológiu klasických grafických techník: tlač z hĺbky, tlač z výšky, tlač z plochy, tlač cez sito
 • uplatnenia písma v grafickom dizajne
 • ovládať a používať odbornú terminológiu v oblasti Informačných technológií
 • chápať zákonitosti trhu v podmienkach trhovej ekonomiky
 • používať základy obchodného a pracovného práva, pôsobenie zákona o reklame a autorský zákon