Pracovný denník

Erasmus+ Intership program

Miesto: Braga, Portugal

Názov projektu: Methods of digital and art products promotion

Názov firmy: Correntes Criativas

Mená študentov: Aneta Debnárová, Nikola Oslancová, Radoslava Brandtová

3.týždeň ( 2.december – 6.december 2019)

Úloha:

Vytváranie digitálnych charakterov, nakreslených v našich skicároch.

Deň 1:

Skicovali sme pozadia pre naše postavičky.

Deň 2:

Inštalovali sme adobe illustrator do našich notebookov a začali sme pracovať na digitálnej verzii.

Deň 3:

Pokračovali sme na digitálnej verzii charakterov.

Deň 4:

Pokračovali sme na digitálnej verzii charakterov.

Deň 5:

Prekvapili sme nášho šéfa so sladkosťami a vysvetlili sme mu, čo je deň svätého Mikuláša. Potom sme pokračovali na digitálnej verzii charakterov.

Working diary

Erasmus+ Intership program

Place: Braga, Portugal

Name of the project: Methods of digital and art products promotion

Company name: Correntes Criativas

Students names: Aneta Debnárová, Nikola Oslancová, Radoslava Brandtová

 

3 week ( 2.december – 6.december 2019)

Task:

Making digital versions of characters, designed in our sketchbooks.

Day 1:

We were skatching backrounds for our characters.

Day 2:

We instaled adobe illustrator to our notebooks and started working on the digital versions.

Day 3:

We continued working on our digital characters.

Day 4:

We continued working on our digital characters.

Day 5:

We suprised our boss with sweets and we explain to him what is Saint Nicolaus day. Then we continued working on our digital characters.