Pracovný denník

Stážový program Erasmus +
Miesto: Braga, Portugalsko

Názov projektu: Metódy propagácie digitálnych a umeleckých výrobkov

Názov spoločnosti: Groupo Erre – Design Station

Mená študentov: Alexander Zigo, Karin Machavová

3. týždeň (2. december – 6. december 2019)

úloha:
Navrhnúť nálepky na stenu pre pilates štúdio, fyzioterapeutické štúdio a intenzívnu tréningovú telocvičňu.


Deň 1:
Navrhovali sme siluety ľudí, ktorí robia pilates, a umiestnili ich do rôznych skladieb.


Deň 2:
Experimentovali sme s typmi písma, potom sme vytvorili textúru s činkami.

Deň 3:
Siluety vymieňame na základe spätnej väzby od nášho nadriadeného. Zahrnuli sme cvičenie dieťaťa, zmenili sme niekoľko možností písma.


Deň 4:
Úlohu týkajúcu sa nálepiek na pilates sme dokončili.
Deň 5:
Začali sme pracovať na nových variantoch pre intenzívne školenie.


Techniky / programy:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Working diary

Erasmus+ Internship Program

Place: Braga, Portugal

Name of the project :Methods of Digital and Art Products Promotion

Company name: Groupo Erre – Design Station

Student names: Alexander Zigo, Karin Machavová

3 week ( 2. December- 6. December 2019)

Task: 

Design wall stickers for a pilates studio, physiotherapy studio and intensive trainings gym.

 

Day 1:

We were outlining silhouettes of people doing pilates and placing them in different compositions.

 

Day 2:

We were experimenting with fonts for the designs, then we made a texture with dumbells.

 

Day 3: 

We remade the silhouettes based on the feedback from our superior. We included a child exercising, we changed some font choices.

 

Day 4:

We finished our task for pilates wall stickers. 


Day 5:

We started working on new variants for intensive training. 

 

Techniques/Programs:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop