Pracovný denník

Stážový program Erasmus +

Miesto: Braga, Portugalsko

Názov projektu: Metódy propagácie digitálnych a umeleckých výrobkov

Názov spoločnosti: Publicidade é Connosco

Meno študenta: Andrea Selecká, Kristína Tučeková, Danka Lalíková

3. týždeň (2. november – 6. november 2019)

Úlohy: Nové zadanie. A dokončenie našej práce žiadny Kin Royal.

Deň 1: V pondelok sme urobili niektoré zmeny v našej práci na logu pre spoločnosť Kin Royal. Pokúsili sme sa zmeniť farby a písma.

Deň 2: Mali sme trochu voľný deň. V Coreli sme skúšali nové veci. A naučili sa viac o tomto programe.

Deň 3: Náš šéf k nám prišiel s novým zadaním. Našou úlohou je zmeniť vonkajší vzhľad spoločnosti, pre ktorú pracujeme. Chce, aby sme zmenili hlavne polepi a reklamu na predné okná firmy.

Deň 4: Zmerali sme okná a diskutovali sme o tom aké motívy použiť a na čo sa hlavne zamerať či už na farby alebo na logo firmy.

Deň 5: Mali sme skupinovú debatu a zdieľali sme svoje nápady. Dokonca som urobil nejaké náčrtky. Potom sme diskutovali o našich náčrtkoch so šéfom.

Working Diary

Erasmus+ Internship Program

Place: Braga, Portugal

Project Title :Methods of Digital and Art Products Promotion

Company’s Name: Publicidade é Connosco

Student’s name: Andrea Selecká, Kristína Tučeková, Danka Lalíková 

 

3.Week (2. November-6. November 2019)

Tasks: New assignment. And finalizing our work no Kin Royal.  

Day 1: On Monday we did some changes in our work on logo for Kin Royal. We tried to change colors and fonts. 

Day 2: We Had kinda free day. We were trying new things in Corel. And learning more about that program.

Day 3: Our boss came to us with new assignment. We need to redo outside look of the company that we are working for. He wants us to change a front window designs.

Day 4: We took a measurements of the windows, and discussed what and hoe to do the designs. 

Day 5:We had a group brainstorming and share our ideas as a group. Even made some sketches. Then we discussed our sketches with boss.