Fotografický dizajn

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 8297M fotografický dizajn ovláda celú škálu fotografických médií od klasickej až po digitálnu fotografiu a film. Pozná celé spektrum fotografie od portrétnej, cez reportážnu až po samostatné tvorivé prístupy, ktoré dokáže uplatniť nielen v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby a grafického dizajnu. Vie používať špeciálnu osvetľovaciu štúdiovú techniku v interiéri a exteriéri, ovláda digitálne spracovanie fotografie v PC, vie pripraviť svoje výstupy pre celé spektrum použitia. Hotový fotograf je použiteľný pre všetky druhy fotografie pre komerčné účely aj pre voľnú tvorbu. Zamestnať sa môže ako reportér pre média (časopisy, fotografické servisy, pre rôzne graf. a reklamné štúdia, ovláda tvorivý a realizačný proces komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov a foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. Je schopný zaradiť sa do praxe individuálne (samostatne zárobkovo činný) ako aj v tímovom zoskupení.

Kde sa môžeš uplatniť?

ako odborne kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry

vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári

v reklamných agentúrach, ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách

}

Dĺžka a forma štúdia

4 roky/denná

i

Stupeň vzdelania

ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia

pokračovanie na VŠ

Čo sa môžeš naučiť?

 • navrhovať grafickú vizualizáciu a printové dokumenty
 • spôsobilosť pracovať s odbornou literatúrou
 • ovládať zásady fotografickej tvorby
 • uplatňovať plošné, plastické a farebné videnie
 • určiť vlastnosti a spôsoby použitia materiálov vo fotografickej tvorbe
 • ovládať prácu s farbou pre tlač a pre web
 • ovládať materiály, nástroje, náradie, stroje, zariadenia a pomôcky, ktoré sa v odbore umeleckej a priemyselnej fotografie používajú
 • ovládať techniky a technológiu klasických fotografických techník
 • mať zručnosti v oblasti tvorby fotografie
 • ovládať pravidlá pre prácu s jednoduchými grafickými systémami
 • chápať zákonitosti trhu v podmienkach trhovej ekonomiky
 • používať základy obchodného a pracovného práva, pôsobenie zákona o reklame a autorský zákon
 • ovládať vhodné formy podnikania vo svojom odbore