Projekt

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu žiakov SSUŠ prostredníctvom inovácie metód výučby odborných predmetov a využívania moderných didaktických prostriedkov, spĺňajúcich aktuálne medzinárodné požiadavky trhu práce v oblasti digitálneho spracovania obrazu, videa a animovaného filmu. Implementovať do procesu výučby inovované učebné materiály a didaktickú techniku. Vyškolení pedagógovia SSUŠ sprostredkujú nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakom v procese výučby. Žiaci i pedagógovia zvýšia svoje odborné zručnosti v práci s modernou technikou, rozvinú svoje kľúčové kompetencie v oblasti IKT. Zabezpečí sa ich odborný rast, čím zvýšia svoju zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a lepšiu adaptáciu na trhu práce.

Špecifické ciele projektu

1.) Inovovanie obsahu a metód výučby odborných predmetov využitím inovovaných didaktických prostriedkov pre rozvoj kompetencii žiakov v oblasti digitálnej techniky

2.) Zvýšenie odborných zručností a príprava pedagógov na výučbu odborných predmetov využívajúcich modernú technológiu pre efektívnu prípravu žiakov pre trh práce

3.) Zatraktívnenie procesu vzdelávania žiakov SSUŠ implementáciou inovovaných metód výučby s využitím didaktických prostriedkov.

Realizácia projektu začala vo februári 2009, do konca školského roka prebehli aktivity: Inovácia didaktickej techniky a Vzdelávanie učiteľov. Do ukončenia projektu t.j. do januára 2011 sa zrealizuje aktivita: Implementácia inovovaných metód vyučovania a didaktickej techniky do procesu odborného vzdelávania a prípravy v predmetoch Dejiny výtvarnej kultúry, Základy fotografovania (počítačová grafika), Počítačová a ručne kreslená animácia. Okrem tohto projektu sa škola zapojila do dvoch projektov UIPŠ a ŠPÚ pod názvom Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách. Cieľom projektov je zvýšiť odbornosť pedagógov vo využívaní IKT a modernizácia vyučovania prostredníctvom didaktickej techniky.

Európsky sociálny fond

Na základe výzvy MŠ SR v rámci operačného programu Vzdelávanie, získala škola nenávratný finančný príspevok na projekt: „Skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti digitálneho spracovania obrazov, videa a animovaného filmu“ vo výške 136 808,39 eur

Technické zabezpečenie v rámci projektu

– SKENER EPSON PERFECTION V300
– BLESK METZ 15 MS-1
– BLESK CANON SPEEDLITE 580 EX
– OBJEKTÍV CANON EF 70 – 300 MM
– OBJEKTÍV CANON EFS 17-85MM
– KAMERA SONY HVR-HD1000E
– KAMERA SONY HDR-XR106E
– FOTOAPARÁT CANON EOS 40D
– FOTOAPARÁT CANON EOS 50D
– TABLET INTUOS4 XL