Propagačné výtvarníctvo

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 8641 M propagačné výtvarníctvo dokáže poskytovať profesionálne služby v oblasti výtvarnej propagácie, navrhuje a rieši interiérový dizajn a architektonickú tvorbu v plošnom a priestorovom prevedení, orientuje sa v oblasti voľného umenia a tvorby zameranej na propagáciu pri výtvarnej a architektonickej  realizácii priestoru. 

Odborná príprava spočíva v osvojení si vedomostí  z oblasti výtvarných a grafických  techník, navrhovania, tvorivej realizácie produktu a vo využívaní znalostí  písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky. Žiaci si prehlbujú zručnosti v tradičnej kresbe a maľbe, grafických technikách, vytvárajú reklamné plagáty, banery, bilboardy, knižný dizajn, ilustrácie, typografiu, letáky, vizitky, knihy, etikety, obaly, venujú sa úprave fotografií, 3D navrhovaniu interiérového dizajnu a pod.

Schopnosti absolventa spočívajú v kreatívnom a samostatnom riešení zadaných úloh od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu. Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu  v priestore výtvarnej propagácie; vie využívať a aplikovať teoretické vedomosti vo výtvarnej propagácii a prakticky zvládnuť štylizačný proces. 

Absolvent vie uplatniť kresliarske schopnosti na vyjadrenie vlastného výtvarného názoru, prezentovať verbálne a graficky svoje kreatívne návrhy aj v požadovanej dokumentácii. Vie aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci – pracovať s počítačom, ovládať príslušné užívateľské programy a pomocou nich realizovať výtvarné zámery, vie využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii návrhov. Absolvent vie zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok v reklame a v architektúre, vie používať technické a technologické postupy zodpovedajúce navrhovaným riešeniam.

Kde sa môžeš uplatniť?

ako odborne kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry

vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári

v reklamných agentúrach, ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách

}

Dĺžka a forma štúdia

4 roky/denná

i

Stupeň vzdelania

ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia

pokračovanie na VŠ

Čo sa môžeš naučiť?

 • uplatňovať plošné, plastické a farebné videnie
 • používať vlastnosti a spôsoby použitia materiálov vo výtvarnej tvorbe
 • ovládať prácu s farbou, vzťah dekoru a objemu
 • ovládať variabilné technologické postupy pri tvorbe umeleckého diela
 • rozlišovať techniky úpravy a technológiu spracovania dreva, plastu, papiera, hliny, textilu
 • mať prehľad o možnostiach, uplatnení a využití písma, vrátane určitého stupňa praktických zručností v oblasti uplatnenia písma v grafickom dizajne
 • ovládať zásady umeleckej tvorby a formovať svoj vlastný výtvarný názor
 • mať prehľad o proporčných zásadách, zásadách funkcie a tvarovej kompozície a ovládať princípy ich aplikácie
 • ovládať zásady výtvarnej kompozície
 • mať znalosť základov zobrazovania a funkcií deskriptívnej geometrie, kreslenia technických výkresov
 • vhodne aplikovať komplexné vedomosti v rôznych výtvarných materiáloch, vzájomne materiály kombinovať a využívať možnosti ich recyklácie
 • ovládať vzťahy medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem, štruktúr, ich štylizáciu pre potreby výtvarného dizajnu
 • ovládať základy grafického dizajnu