Animovaná tvorba

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru 8630M animovaná tvorba je stredoškolský kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý je schopný získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi predovšetkým ako dizajnér, počítačový výtvarník, (tvorba multimediálnych publikácii), v reklame, hudbe, TV, filme, divadle, v priemyselnom dizajne, výstavníctve, scénografii, architektúre, kriminalistike, a všade tam, kde je potrebná trojrozmerná vizualizácia priestorových scén a ich oživenie. Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil. Absolvent je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj výtvarných disciplín, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Je schopný v práci uplatňovať moderné metódy a štýl práce, technológie a techniky. Má logické myslenie, vie byť samostatný, zodpovedný a iniciatívny. Absolvent študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

Kde sa môžeš uplatniť?

ako odborne kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry

vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári

v reklamných agentúrach, ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách

}

Dĺžka a forma štúdia

4 roky/denná

i

Stupeň vzdelania

ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia

pokračovanie na VŠ

Čo sa môžeš naučiť?

  • ovládať zásady animovanej tvorby

  • uplatňovať plošné, plastické a farebné videnie

  • určiť vlastnosti a spôsoby použitia materiálov v grafickej tvorbe

  • ovládať prácu s farbou pre tlač a pre web a exportovaným videom

  • určiť vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami uplatnenia

  • rozoznať súčasné módne trendy ako aj domáce a svetové aktuálne dianie v oblasti reklamy a dizajnu

  • ovládať navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie s využitím najnovších počítačových technológií

  • ovládať grafické a animačné , strihové – postprodukčné – zvukové programy, ktoré sa v odbore umeleckej a reklamnej animácii používajú

  • ovládať techniky a technológie klasickej ručne kreslenej animácie , plôškovej animácie, bábkovej animácie cez počítačovú animáciu, kombinovanú až k samostatnému ucelenému filmu s kompletným layoutom

  • mať prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie