Kariéra

Ing. Mariana Hriová v súlade s § 4 ods. 1 zákona . 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a
kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorch zákonov v znení neskorích predpisov a § 5 zákona . 552/2003 Z. z. o vkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: 

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen s nástupom od 1. 7. 2022

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen Termín ukončenia prijímania žiadostí: 20.6.2022 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „ Výberové konanie na riaditeľa – NEOTVÁRAŤ“.

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú riadne odovzdanú žiadosť. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania oznámené písomne najneskôr 7 dní vopred.