Oznamy

Kariéra (Fotografický dizajn)

Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene 

prijme do pracovného pomeru 

učiteľa odborných umeleckých predmetov orientovaných na študijný odbor fotografický dizajn.

Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp.
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
v študijných odboroch: výtvarná výchova, výtvarné
umenie, v študijných programoch: fotografia a nové
médiá, voľné výtvarné umenie a pod.

Zoznam požadovaných dokladov

Predložiť overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto.

Iné požiadavky súvisiace s obsadením pracovného miesta

 – potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácupedagogického zamestnanca ,
– profesijný životopis,
– motivačný list,
– potvrdenia o zamestnaní,
– odpis z registra trestov
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na e-mailovú adresu hrinova@ssuszv.skalebo sa kontaktujte telefonicky na čísle 0907 801 042

Deviaty ročník celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2021

Ceny udelili 23. 3. 2021 počas slávnostného webgalavečera, ktorého organizátorom bola ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave.

Víťazné príspevky Zlatá klapka 2021 – 1.miesto

KATEGÓRIA – SOŠ HUDOBNÝ VIDEOKLIP 15 – 19 r.

názov filmu: It’s Getting Complicated – Alžbeta Štrbová SŠUP Zvolen

KATEGÓRIA – SOŠ ANIMOVANÝ FILM 

názov filmu: Story of a girl – Chen Jia Hui SŠUP Zvolen

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022 (POZOR ZMENA TERMÍNU PS!!!)

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 Z v o l e n

Termíny talentových skúšok:

 1. kolo: 5. 5.2021
 2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
  vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Obsah talentovej skúšky

Talentové skúšky sa vykonávajú v jeden deň pre všetky študijné odbory. Talentové skúšky pozostávajú z kresby zátišia, prezentácie domácich prác, kreatívnej úlohy a motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie.

Víťazi – Panel Story 2020/2021


1.miesto PAVLÍKOVÁ Diana ZŠ s MŠ, J. Bakossa, Banská Bystrica
1.miesto KRIŠTOFEK Artur ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica

2.miesto PAROBEK Samuel ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica
3.miesto FILKUSOVÁ Gréta ZŠ s MŠ, Školská 27, Pliešovce


3.miesto NIKLOVÁ Sára ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica

Oznam pre žiakov

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/12033:2-
A2110, s účinnosťou od 1. júna 2020 podľa sa písmena  b) obnovuje školské vyučovanie v
stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok,  a ukončovania výchovy a
vzdelávania v dennej a externej forme štúdia,  riaditeľka školy rozhodla nasledovne :


Žiaci, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastňovať dištančného vzdelávania, alebo nemali
možnosť odovzdávať určené zadania, sa môžu po dohode s vyučujúcim z príslušného
predmetu, a za dodržania všetkých opatrení na ochranu zdravia, dostaviť do školy na
konzultácie s cieľom ukončiť klasifikáciu. Ak žiaci možnosť konzultácií nevyužijú a do
termínu uzatvárania známok 24. júna 2020 nebudú mať splnené požiadavky vyučovania na
diaľku,  bude sa postupovať podľa usmernenia z 20. apríla 2020 o hodnotení žiakov SŠ :
 

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do
vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili
požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred
prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania
v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Pre všetkých žiakov platí :
Odovzdávanie koncoročných vysvedčení a odovzdávanie učebníc sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu :


Žiaci tried I.A, I.B a II.A nastúpia do školy 29. júna 2020 o 8.00 hod.


Sú povinní :
 odovzdať všetky učebnice, ktoré im zapožičala škola,
 odniesť si svoje osobné veci ktoré v škole majú,
 vyprázdniť skrinky v šatni a nechať ich odomknuté, aby sa mohli počas prázdnin vydezinfikovať.


Po  splnení všetkých povinností  im bude vydané vysvedčenie. 

Žiaci tried II.B, III.A a III.B nastúpia do školy 30. júna 2020 o 8.00 hod. 

Sú povinní :
 odovzdať všetky učebnice, ktoré im zapožičala škola,
 odniesť si svoje osobné veci ktoré v škole majú,
 vyprázdniť skrinky v šatni a nechať ich odomknuté, aby sa mohli počas prázdnin vydezinfikovať.


Po  splnení všetkých povinností  im bude vydané vysvedčenie.

Súťaž s ISIC-om!

POZOR! Je tu veľká súťaž o fantastické ceny s preukazom ISIC/EURO26. Súťažíme o hodnotný smartphone, zmrzlinovač na leto či bluetooth JBL slúchadlá a ďalšie! Ceny nám venoval Hej.sk


Čo treba urobiť?

V čase od 1.6.2020-3.7.2020 si zakúp aktuálnu ISIC známku 09/2021 pre tvoj preukaz ISIC/EURO<26.  Vyplň krátky dotazník tu: https://bit.ly/36AM9bo


Si v hre o skvelé ceny. Podmienky nájdeš tu: https://isic.sk/sutaz-kup-isic-znamku-cerpaj-zlavy/
Do 7.7.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page.

Obnovenie platnosti preukazu ISIC EURO26

Vážení rodičia,
aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.

Je to veľmi jednoduché, zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
 2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete,
  napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní.
  Viac na www.isic.sk
 3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát.
  Viac na www.isicpausal.sk
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie.
  Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov).
  Viac na www.isic.cz

Školský internát

Školský internát

Informácie pre záujemcov o ubytovani

Školský internát
Ul. J. Švermu 1736/14
960 78 Zvolen

www.skinternatzv.sk
e-mail: sekretariat@skinternatzv.sk
telefón: 045/533 42 07

Žiadosť o prijatie do Školského internátu nájdete na stránke
https://www.skinternatzv.sk/dokumenty.

Vyplnené prihlášky posielajte do 15.06.2020 na e-mailovú adresu
sekretariat@skinternatzv.sk.


Rozhodnutie o prijatí a informácie o začiatku školského roku a ubytovaní Vám zašleme na váš e-mail do 30.06.2020.

Ing. Katarína Vričanová, v.r.

riaditeľka školského internátu

OZNAM!!

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje sa dochádzka do škôl období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Žiaci sú povinní zostať v domácom prostredí a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia aj napriek tomu, že sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia COVID – 19.

Riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie bude pokračovať on-line formou. Na výuku je potrebné používať aplikáciu EduPage a pracovať podľa  pokynov učiteľov.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.
Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020
Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Výstava “Študentský ateliér”

Výstava “Študentský ateliér”

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a SŠUP Zvolen vás pozývajú na výstavu prác žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene pod názvom “Študentský ateliér”.

Kde: v Átriu ŠVK

Výstava potrvá od 28.1.2020 do 6.3.2020