Oznamy

Upratovanie okolia školy

V rámci projektu „Upracme Slovensko“ organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu

Upratovanie okolia školy

V obci Zvolen
Kedy: 21. apríl, 2023, 8:00 – 12:00 hod.


Miesto stretnutia:
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen


Popis:
Žiaci školy upracú okolie rieky Slatinky od pumpy OMW po Nižovec, popri tom aj okolie školy a blízkeho mosta cez Slatinku. Aktívne sa zapoja aj učitelia.

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Termíny prijímacích skúšok:

 1. termín: 2. máj 2023
 2. termín: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
  vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (11. máj 2023) na nenaplnený počet miest.

Prijímacie skúšky sa vykonávajú v jeden deň pre všetky študijné odbory. Prijímacie skúšky pozostávajú z kresby zátišia,
prezentácie domácich prác, kreatívnej úlohy a motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie.

V rámci prijímacieho konania sú prijatí bez absolvovania talentovej skúšky žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste vo výtvarnej súťaži organizovanej Súkromnou školou umeleckého priemyslu (PANEL STORY). Ak žiak vyhovie prijímacím skúškam, ale obsadí nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na náhradný odbor umeleckého zamerania.


Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do 19. mája 2023 na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke: www.ssuszv.sk

Na stiahnutie:

Viťazi Panel Story 2022 !!

AHOJTE 8-MACI a 9-TACI

Radi Vás uvítame na podujatí PANEL STORY 20. októbra 2022 o 8:00 hod.
v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu
.

Ste tvoriví, radi kreslíte, maľujete, tvoríte v grafických programoch, fotografujete alebo chcete ovládať techniku výroby krátkych filmov?

Pripravili sme pre vás tematické workshopy zamerané na maľbu, klasickú grafiku, alternatívne grafické techniky, modelovanie, videotvorbu a pod., kde si môžete vyskúšať prácu s profesionálnymi fotoaparátmi a kamerou.

Na workshop si prinesiete nasledovné výtvarné pomôcky:
uhlík (prípadne rudku), mäkké ceruzky, pastelky, vodové a temperové farby, pracovný plášť (iný ochranný odev). Najlepšie práce ocení odborná komisia a budú zverejnené na stránke školy.

Ocenené práce

!!! STRAVOVANIE PO NOVOM – dôležité !!!

Informácie pre záujemcov o stravovanie v šk. r. 2022/2023 z dôvodu zmeny dodávateľa stravy:

 1. Vyplniť prihlášku na stravovanie a objednávanie cez internet, vzor tlačiva v prílohe
 2. Naskenovanú prihlášku zaslať na adresu: borsova.edita@soshotel.sk
 3. Dodávateľ po zaevidovaní prihlášky Vám zašle prihlasovacie údaje na objednávanie internetom a Variabilný symbol k platbe
 4. Peniaze poukázať na číslo účtu: SK 76 8180 0000 0070 0043 3617  +  variabilný symbol
 5. Objednávky realizujete minimálne 1 deň vopred 7.00 – 23.00 hod
 6. Pri ukončení štúdia, vysporiadať zostatok na účte
 7. Ak nepožiadate o vrátenie peňazí, po dobu 1 roku, automaticky zanikáte v databáze a suma bude zúčtovaná v prospech dodávateľa stravy

Cena obeda pre žiaka:  1,71 €

Doporučujeme prihlásenie na stravovanie vykonať čo najskôr, aby si žiak mohol objednávať obedy cez internet.

Žiaci, ktorí budú prihlásení na stravovanie, musia doniesť preukazy žiaka SŠUP triednemu učiteľovi, aby dodávateľ im kartu pripravil k odberu stravy. Netýka sa to žiakov I. ročníka.

Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

Oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční pondelok 5. septembra o 8.30 hodine na školskom dvore.

Podľa  rozhodnutia ministra žiaci pri prvom nástupe do školy žiaci predkladajú triednym učiteľom vyplnené a podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu : Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti..pdf

Žiak je povinný priniesť vyhlásenie už  podpísané zákonným zástupcom (plnoletý žiak podpisuje sám.)

                                                                              Žiakom i pedagógom prajeme úspešný nový školský rok!

Prijímacie skúšky na šk.r. 2022/23

Termíny talentových skúšok:

 1. kolo: 4.5.2022
 2. kolo: 11.5.2022

Pozvánky na prijímacie pohovory

Online burza stredných škôl

Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude od stredy 9. februára realizovať historicky prvú Burzu stredných škôl. Počas dvoch týždňov sa tu postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

Prebiehať bude v pracovných dňoch od stredy 9. februára do piatku 18. februára vždy v čase od 15:30 do 18:00. Samotná Burza dá priestor viac ako 80 stredným školám, rozdeleným do jednotlivých dní podľa okresov.

Na každý deň je naplánovaných priemerne desať škôl, ktoré sa predstavia nielen video-vizitkou, ale záujemcovia budú mať možnosť spojiť sa so zástupcami škôl aj prostredníctvom živého video-rozhovoru prostredníctvom platforiem Zoom, Google Meet, alebo Teams. Presný rozpis bude zverejnený na webe www.idemnastrednu.sk aj na Facebooku.

SŠUP bude prezentovať školu v čase od 16,40 do 16,50 hod

Prezentácia našej školy

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

predstavuje štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v študijných odboroch:

 • Propagačné výtvarníctvo
 • Grafický dizajn
 • Animovaná tvorba
 • Fotografický dizajn
 • Odevný dizajn

Propagačné výtvarníctvo:

Štúdium spočíva v osvojení si vedomostí  z oblasti výtvarných a grafických  techník, navrhovania, tvorivej realizácie produktu a vo využívaní znalostí  písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky. Žiaci si prehlbujú zručnosti v tradičnej kresbe a maľbe, grafických technikách, vytvárajú reklamné banery, ilustrácie, plagáty, bilboardy, knižný dizajn, typografiu, letáky, vizitky, knihy, etikety, obaly, venujú sa úprave fotografií, 3D navrhovaniu interiérového dizajnu a pod.  

Grafický dizajn:

žiaci realizujú rôzne mediálne produkty a propagačné materiály od tvorby loga, všetkých druhov publikácii, tvorbu kompletného firemného dizajnu a reklamných kampaní. Odborná príprava spočíva v osvojení si vedomostí  z oblasti grafických techník, navrhovania, tvorivej realizácie produktu a vo využívaní znalostí  písma, ako i ovládania a využívania počítačovej grafiky. 

Fotografický dizajn:

okrem teoretickému prehľadu sa žiaci sa venujú rozvoju viacerých praktických zručností v
tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, klasickej a digitálnej fotografii, videu, dokumentárnej, klasickej a digitálnej fotografii, portrétnej, módnej, produktovej fotografii, počítačovej postprodukcii obrazu, fotoilustráciám, plagátom, bilbordom, printovej aj digitálnej reklame, katalógom, brožúram, úprave a retušovaniu fotografii.

Animovaná tvorba:

Žiaci sa venujú rozvoju viacerých praktických zručností v tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, modelovaní, tvorbe rekvizít, 2D a 3D animácii, tvorbe a postprodukcii audiovizuálneho diela, tvorbe reklamných spotov, tvorbe banerov a animovaných prvkov v internetovom prostredí, tvorbe vizuálnych a zvukových efektov, tvorbe scenárov a storybordov.

V školskom roku 2022/2023 sa štúdium v študijnom odbore Odevný dizajn neotvára.

     Kritériá na prijímacie skúšky škola zverejnila  svojej webovej stránke www.ssuszv.sk, na prijímacej skúške sa overuje talent žiaka prostredníctvom výtvarných, grafických techník a záujmu o fotografovanie a iné mediálne a audiovizuálne  techniky.

Termín konania talentových skúšok je 4. mája 2022. Pred ich realizáciou organizuje  škola  prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium.

     Na základe overenia talentu môžu na škole študovať aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Záleží od druhu postihnutia tak, aby boli schopní vykonávať činnosti vyžadované školským vzdelávacím programom.

     Možno Vás zaujíma uplatnenie absolventov:

z analýz MŠVVaŠ SR a iných zdrojov (Úrady práce, zamestnávatelia) sa absolventi školy adaptujú na trhu práce veľmi dobre. Sú prijímaní na vysoké školy umeleckého charakteru, ale aj iné, ktoré súvisia s orientáciou štúdia. Mnohí ostávajú pracovať v odboroch, ktoré si zvolili (bližšie informácie získate v samotných prezentáciách.

     Ostatné info:

 1. Budovu školy nájdete na Môťovskej ceste (nie ulici!), v juhovýchodnej časti Zvolena, pri výpadovke smerom na Lučenec, Detvu. Osvedčeným orientačným bodom je pumpa OMW.
 2. Škola nemá vlastný internát, ale s ubytovaním žiakov nie je problém. Žiaci sú ubytovaní v spoločnom školskom internáte na Švermovej ulici alebo na ŠI SOŠ drevárskej vo Zvolene. Ubytovanie si vyberá zákonný zástupca žiaka.
 3. Škola má vlastnú výdajnú jedáleň priamo v budove. 
 4. Štúdium je spoplatnené, mesačne sa platí finančný príspevok 30,- eur počas celého školského roka. Úspešní žiaci majú poplatok odpustený.

Výtvarná súťaž PANEL STORY

s podtitulom ZELENÝ SVET – DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

vyhlásenie súťaže: 5. 10. 2021

uzávierka zasielania výtvarných prác: 26. 11. 2021

vyhodnotenie výtvarných prác: do 30. 11. 2021

vyhlásenie výsledkov súťaže: 3. 12. 2021

POPIS SÚŤAŽE
Súťaž PANEL STORY má dlhoročnú tradíciu. Zúčastňujú sa jej žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl.
Každoročne sa koná v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene, kde žiaci pracujú
na daných témach. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 sa žiaci nemôžu zúčastniť
súťaže osobne, ale môžu svoje práce poslať poštou na uvedenú adresu našej školy.
PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl. Každý žiak môže poslať len jednu prácu.
Žiaci môžu svoje práce realizovať v rôznych formách (napríklad: rozprávka, komix, ilustrácia…)
VÝTVARNÁ TECHNIKA/ROZMER: Práce prihlásené do súťaže môžu mať rozmery od A/4 po A/2. Môžu byť
vyhotovené vo výtvarných technikách maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika, koláž…
Zaslané práce musia obsahovať nasledovné údaje (uvedené na zadnej strane práce):


meno , priezvisko
trieda
názov a adresa školy
e- mail školy


Na obálku je potrebné uviesť názov súťaže Panel story.
Práce budú posúdené členmi odbornej poroty, ktorá udelí prvé tri miesta. Ocenení žiaci získajú diplomy
s vecnými darmi.
Žiak ocenený 1. miestom získa možnosť štúdia na SŠUP bez absolvovania prijímacích skúšok.


Výtvarné práce zasielajte na adresu: Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164,
96001 Zvolen


TERMÍN UZÁVIERKY ZASIELANIA PRÁC: 26. 11. 2021 (Práce doručené po tomto termíne nebudú
zaradené do hodnotenia.) Práce zaslané do súťaže sa nevracajú.


TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Ing. Mariana Hriňová
riaditeľka školy

Kariéra (Fotografický dizajn)

Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene 

prijme do pracovného pomeru 

učiteľa odborných umeleckých predmetov orientovaných na študijný odbor fotografický dizajn.

Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp.
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
v študijných odboroch: výtvarná výchova, výtvarné
umenie, v študijných programoch: fotografia a nové
médiá, voľné výtvarné umenie a pod.

Zoznam požadovaných dokladov

Predložiť overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto.

Iné požiadavky súvisiace s obsadením pracovného miesta

 – potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácupedagogického zamestnanca ,
– profesijný životopis,
– motivačný list,
– potvrdenia o zamestnaní,
– odpis z registra trestov
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na e-mailovú adresu hrinova@ssuszv.skalebo sa kontaktujte telefonicky na čísle 0907 801 042

Deviaty ročník celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2021

Ceny udelili 23. 3. 2021 počas slávnostného webgalavečera, ktorého organizátorom bola ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave.

Víťazné príspevky Zlatá klapka 2021 – 1.miesto

KATEGÓRIA – SOŠ HUDOBNÝ VIDEOKLIP 15 – 19 r.

názov filmu: It’s Getting Complicated – Alžbeta Štrbová SŠUP Zvolen

KATEGÓRIA – SOŠ ANIMOVANÝ FILM 

názov filmu: Story of a girl – Chen Jia Hui SŠUP Zvolen

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022 (POZOR ZMENA TERMÍNU PS!!!)

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 Z v o l e n

Termíny talentových skúšok:

 1. kolo: 5. 5.2021
 2. kolo: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
  vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Obsah talentovej skúšky

Talentové skúšky sa vykonávajú v jeden deň pre všetky študijné odbory. Talentové skúšky pozostávajú z kresby zátišia, prezentácie domácich prác, kreatívnej úlohy a motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie.

Víťazi – Panel Story 2020/2021


1.miesto PAVLÍKOVÁ Diana ZŠ s MŠ, J. Bakossa, Banská Bystrica
1.miesto KRIŠTOFEK Artur ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica

2.miesto PAROBEK Samuel ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica
3.miesto FILKUSOVÁ Gréta ZŠ s MŠ, Školská 27, Pliešovce


3.miesto NIKLOVÁ Sára ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica