Informácie pre záujemcov o stravovanie v šk. r. 2022/2023 z dôvodu zmeny dodávateľa stravy:

  1. Vyplniť prihlášku na stravovanie a objednávanie cez internet, vzor tlačiva v prílohe
  2. Naskenovanú prihlášku zaslať na adresu: borsova.edita@soshotel.sk
  3. Dodávateľ po zaevidovaní prihlášky Vám zašle prihlasovacie údaje na objednávanie internetom a Variabilný symbol k platbe
  4. Peniaze poukázať na číslo účtu: SK 76 8180 0000 0070 0043 3617  +  variabilný symbol
  5. Objednávky realizujete minimálne 1 deň vopred 7.00 – 23.00 hod
  6. Pri ukončení štúdia, vysporiadať zostatok na účte
  7. Ak nepožiadate o vrátenie peňazí, po dobu 1 roku, automaticky zanikáte v databáze a suma bude zúčtovaná v prospech dodávateľa stravy

Cena obeda pre žiaka:  1,71 €

Doporučujeme prihlásenie na stravovanie vykonať čo najskôr, aby si žiak mohol objednávať obedy cez internet.

Žiaci, ktorí budú prihlásení na stravovanie, musia doniesť preukazy žiaka SŠUP triednemu učiteľovi, aby dodávateľ im kartu pripravil k odberu stravy. Netýka sa to žiakov I. ročníka.