Oznamujeme žiakom, rodičom a ostatnej širokej verejnosti, že podľa § 161gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého bola Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 89164, 960 01 Zvolen, zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 stáva

Súkromnou školou umeleckého priemyslu.

Všetky ostatné náležitosti ako adresa školy, IČO, DIČ telefonické kontaktné čísla a mailové adresy ostávajú bezo zmien.