Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín: 2. máj 2023
  2. termín: Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
    vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (11. máj 2023) na nenaplnený počet miest.

Prijímacie skúšky sa vykonávajú v jeden deň pre všetky študijné odbory. Prijímacie skúšky pozostávajú z kresby zátišia,
prezentácie domácich prác, kreatívnej úlohy a motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie.

V rámci prijímacieho konania sú prijatí bez absolvovania talentovej skúšky žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste vo výtvarnej súťaži organizovanej Súkromnou školou umeleckého priemyslu (PANEL STORY). Ak žiak vyhovie prijímacím skúškam, ale obsadí nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na náhradný odbor umeleckého zamerania.


Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do 19. mája 2023 na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke: www.ssuszv.sk

Na stiahnutie: