Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene 

prijme do pracovného pomeru 

učiteľa odborných umeleckých predmetov orientovaných na študijný odbor fotografický dizajn.

Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp.
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
v študijných odboroch: výtvarná výchova, výtvarné
umenie, v študijných programoch: fotografia a nové
médiá, voľné výtvarné umenie a pod.

Zoznam požadovaných dokladov

Predložiť overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto.

Iné požiadavky súvisiace s obsadením pracovného miesta

 – potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácupedagogického zamestnanca ,
– profesijný životopis,
– motivačný list,
– potvrdenia o zamestnaní,
– odpis z registra trestov
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na e-mailovú adresu hrinova@ssuszv.skalebo sa kontaktujte telefonicky na čísle 0907 801 042