Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 12.4.2018 v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.v riaditeľni školy (2. poschodie). Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje. Poplatok za zápis je 60,- eur, tento môže zákonný zástupca zaplatiť účet školy  IBAN: SK 460 900 0000 0004  01911 788  alebo v deň zápisu do pokladne školy, školné za štúdium sa neplatí.