s podtitulom ZELENÝ SVET – DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

vyhlásenie súťaže: 5. 10. 2021

uzávierka zasielania výtvarných prác: 26. 11. 2021

vyhodnotenie výtvarných prác: do 30. 11. 2021

vyhlásenie výsledkov súťaže: 3. 12. 2021

POPIS SÚŤAŽE
Súťaž PANEL STORY má dlhoročnú tradíciu. Zúčastňujú sa jej žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl.
Každoročne sa koná v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene, kde žiaci pracujú
na daných témach. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 sa žiaci nemôžu zúčastniť
súťaže osobne, ale môžu svoje práce poslať poštou na uvedenú adresu našej školy.
PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl. Každý žiak môže poslať len jednu prácu.
Žiaci môžu svoje práce realizovať v rôznych formách (napríklad: rozprávka, komix, ilustrácia…)
VÝTVARNÁ TECHNIKA/ROZMER: Práce prihlásené do súťaže môžu mať rozmery od A/4 po A/2. Môžu byť
vyhotovené vo výtvarných technikách maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika, koláž…
Zaslané práce musia obsahovať nasledovné údaje (uvedené na zadnej strane práce):


meno , priezvisko
trieda
názov a adresa školy
e- mail školy


Na obálku je potrebné uviesť názov súťaže Panel story.
Práce budú posúdené členmi odbornej poroty, ktorá udelí prvé tri miesta. Ocenení žiaci získajú diplomy
s vecnými darmi.
Žiak ocenený 1. miestom získa možnosť štúdia na SŠUP bez absolvovania prijímacích skúšok.


Výtvarné práce zasielajte na adresu: Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164,
96001 Zvolen


TERMÍN UZÁVIERKY ZASIELANIA PRÁC: 26. 11. 2021 (Práce doručené po tomto termíne nebudú
zaradené do hodnotenia.) Práce zaslané do súťaže sa nevracajú.


TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Ing. Mariana Hriňová
riaditeľka školy