Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/12033:2-
A2110, s účinnosťou od 1. júna 2020 podľa sa písmena  b) obnovuje školské vyučovanie v
stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok,  a ukončovania výchovy a
vzdelávania v dennej a externej forme štúdia,  riaditeľka školy rozhodla nasledovne :


Žiaci, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastňovať dištančného vzdelávania, alebo nemali
možnosť odovzdávať určené zadania, sa môžu po dohode s vyučujúcim z príslušného
predmetu, a za dodržania všetkých opatrení na ochranu zdravia, dostaviť do školy na
konzultácie s cieľom ukončiť klasifikáciu. Ak žiaci možnosť konzultácií nevyužijú a do
termínu uzatvárania známok 24. júna 2020 nebudú mať splnené požiadavky vyučovania na
diaľku,  bude sa postupovať podľa usmernenia z 20. apríla 2020 o hodnotení žiakov SŠ :
 

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do
vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili
požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred
prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania
v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Pre všetkých žiakov platí :
Odovzdávanie koncoročných vysvedčení a odovzdávanie učebníc sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu :


Žiaci tried I.A, I.B a II.A nastúpia do školy 29. júna 2020 o 8.00 hod.


Sú povinní :
 odovzdať všetky učebnice, ktoré im zapožičala škola,
 odniesť si svoje osobné veci ktoré v škole majú,
 vyprázdniť skrinky v šatni a nechať ich odomknuté, aby sa mohli počas prázdnin vydezinfikovať.


Po  splnení všetkých povinností  im bude vydané vysvedčenie. 

Žiaci tried II.B, III.A a III.B nastúpia do školy 30. júna 2020 o 8.00 hod. 

Sú povinní :
 odovzdať všetky učebnice, ktoré im zapožičala škola,
 odniesť si svoje osobné veci ktoré v škole majú,
 vyprázdniť skrinky v šatni a nechať ich odomknuté, aby sa mohli počas prázdnin vydezinfikovať.


Po  splnení všetkých povinností  im bude vydané vysvedčenie.