Propagačné výtvarníctvo

Absolvent nachádza spôsob uplatnenia v oblasti výtvarnej propagácie. Navrhuje a rieši interiér a exteriér architektúry v plošnom a priestorovom prevedení. Má vzťah ku všetkým formám umenia. Orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na propagáciu. Vie samostatne výtvarne myslieť a presadzovať nové netradičné návrhy a postupy pri výtvarnej a architektonickej realizácii priestoru.

Propagačná grafika

Absolvent dokáže realizovať rôzne mediálne produkty a propagačné materiály od tvorby loga, všetkých druhov publikácii, tvorbu kompletného firemného dizajnu a reklamných kampaní od návrhu idey až po praktické zhotovenie hmotných produktov. Ovláda grafické programy Adobe Photoshop, Ilustrator, InDesign.

Animovaná tvorba

Absolvent sa orientuje v rôznych žánroch audiovizuálnej tvorby. Ovláda zásady animačnej hry a rôzne animačné technológie (kreslená, papieriková, poloplastická, plastelinová, bábková, počítačová animácia). Uplatní sa v praxi predovšetkým ako dizajnér, počítačový výtvarník, (tvorba multimediálnych publikácií, v reklame, hudbe, TV, filme, divadle, v priemyselnom dizajne, výstavníctve, scénografii, architektúre, kriminalistike.

Fotografický dizajn

Absolvent ovláda celú škálu fotografických médií od klasickej až po digitálnu fotografiu a film. Pozná celé spektrum fotografie od portrétnej, cez reportážnu až po samostatné tvorivé postupy, ktoré dokáže uplatniť nielen v oblasti úžitkovej fotografie, ale aj v oblasti videotvorby a grafického dizajnu. Vie používať špeciálnu osvetľovaciu štúdiovú techniku v interiéri a exteriéri, ovláda digitálne spracovanie fotografie v PC, vie pripraviť svoje výstupy pre celé spektrum použitia. Hotový fotograf je použiteľný pre všetky druhy fotografie pre komerčné účely aj pre voľnú tvorbu.

Odevný dizajn

Absolvent študijného odboru odevný dizajn je kreatívny výtvarník, pripravený pre uplatnenie v odevnej, divadelnej, filmovej a reklamnej tvorbe. Má vzťah k všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti odevného dizajnu. Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti: odevného priemyslu, módneho priemyslu, reklamnej tvorby, v divadelnom kostýmovom výtvarníctve pri tvorbe scénických kostýmov pre film, divadlo a televíziu. Okrem všeobecného a výtvarného vzdelania získajú študenti potrebné umelecko-priemyselné skúsenosti, znalosti z ekonomiky, odevného manažmentu, výpočtovej techniky, ktoré môžu využívať v inštitúciách zaoberajúcimi sa kultúrou odievania, vo výtvarných aranžérskych a propagačných dielňach a vo vlastnom podnikaní. Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi uchádzať o štúdium na vysokých školách výtvarných a výtvarno-technických smerov.

Páči sa ti naša škola?

Máš nejaké otázky? Neváhaj a napíš nám!